Privacyverklaring Tromp Financiele Dienstverlening B.V.

Tromp Financiële Dienstverlening B.V., gevestigd aan Kennemerstraatweg 460, 1851 NG te HEILOO, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.trompheiloo.nl
Adres: Kennemerstraatweg 460
Postcode en woonplaats: 1851 NG HEILOO
Telefoon: +31 72 5353060

De heer F. Tromp is de Functionaris Gegevensbescherming van Tromp Financiële Dienstverlening B.V.
Hij is te bereiken via info@trompheiloo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tromp Financiële Dienstverlening B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die de klant actief verstrekt
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tromp Financiële Dienstverlening B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tromp Financiële Dienstverlening B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Financiële en/of fiscale begeleiding en adviezen

Geautomatiseerde besluitvorming

Tromp Financiële Dienstverlening B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tromp Financiële Dienstverlening B.V.) tussen zit.

Tromp Financiële Dienstverlening B.V. zet wel geautomatiseerde verwerking in om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tromp Financiële Dienstverlening B.V. bewaard de gegevens om het doel te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de volgende bewaartermijnen:

We dienen op basis van de fiscale bewaartermijn de gegevens tenminste 7 jaar en in een aantal gevallen 10 jaar te bewaren. Na deze periode blijven de persoonsgegevens veelal nog beschikbaar voor interne doeleinden, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tromp Financiële Dienstverlening B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tromp Financiële Dienstverlening B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tromp Financiële Dienstverlening B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tromp Financiële Dienstverlening B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trompheiloo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tromp Financiële Dienstverlening B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tromp Financiële Dienstverlening B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@trompheiloo.nl